คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

(ว่าง)

ประธานอนุกรรมการ

นายสมศักดิ์ ไชยโสดา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

รองประธานอนุกรรมการ

นายธวัชชัย วิญญัตติกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองประธานอนุกรรมการ

นายศักร์สฤษฏิ์ หนูเอียด

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง

อนุกรรมการ

นายขจรยศ ปลอดชูแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพังงา

อนุกรรมการ

นางสาวปฐมาพร อาสน์วิเชียร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

อนุกรรมการ

นางสาวอรทัย สุวรรณมณี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อนุกรรมการ

นางจุฑามาศ ศรีวุฒิชาญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

อนุกรรมการ

นายมาโนช มีศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรัง

อนุกรรมการ

นายมณเฑียร รอดเสน

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพตรัง

อนุกรรมการ

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

อนุกรรมการ

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรัง

อนุกรรมการ

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพังงา

อนุกรรมการ

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

อนุกรรมการ

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อนุกรรมการและเลขานุการ

นางณัฐวรา ชะลารัตน์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ