คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหารตามนโยบายการศึกษา

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหารตามนโยบายการศึกษา

นายสุนทร พลรงค์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประธานอนุกรรมการ

นายอารักษ์ จะรา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง

อนุกรรมการ

นายสมศักดิ์ ไชยโสดา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

อนุกรรมการ

นายระวิ ดาบทอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

อนุกรรมการ

นายวิทยา เกตุชู

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อนุกรรมการ

นายสุทิน ทองพลับ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่

อนุกรรมการ

นายกษิดิฎฐ์ คําศรี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง

อนุกรรมการ

นายเจษฎา ธนะสถิตย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง

อนุกรรมการ

นางกาญจนา ทรงยศ

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

อนุกรรมการและเลขานุการ

นายอภินัย ลีลากานต์

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ