ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ครั้งที่ 5/2566

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 5/2566 เพื่อพิจารณาปรับปรุงระเบียบ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ว่าด้วยกิจกรรม และการเข้าร่วม กิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 พิจารณาปรับปรุงระเบียบ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ว่าด้วยการอนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2558 และพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ว่าด้วยการสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต