ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2567

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2567 เพื่อการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) และนำเสนอผลการทำงานกลุ่ม ของแต่ละสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 12 - 13 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2