ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 1

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมกฤษณา วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต