อบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาครูฝึก และครูนิเทศก์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาครูฝึก และครูนิเทศก์ ระหว่างวันที่ 4 - 7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2