ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําคําขอเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคล

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําคําขอเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา