ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารตามนโยบายการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารตามนโยบายการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2