ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม วันที่ 26 ตุลาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการ อาชีวศึกษาภาคใต้ 2