ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2