ประชุมการจัดทําคําของบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมการจัดทําคําของบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2