ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่