ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต