ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารตามนโยบายด้านการศึกษา

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารตามนโยบายด้านการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2