ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งพิเศษ วันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งพิเศษ วันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์