สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จัดการสัมมนา เรื่องแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในทศวรรษหน้า

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จัดการสัมมนา เรื่องแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในทศวรรษหน้า เพื่อพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเอทู รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต