ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 20 กันยายน 2565

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2