อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยวทางน้ำ ในศตวรรษที่ 21

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยวทางน้ำ ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต