ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2