ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 7/2566

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 7/2566 เพื่อพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (Up-skill, Re-skill) ที่สอดคล้อง กับความต้องการของภาคประกอบการ เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมกฤษณา วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต