ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 1/2567

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณารายงานประจำปี พ.ศ. 2566 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 พิจารณาร่างระเบียบ และข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 พิจารณาแผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาต่าง ๆ ปีการศึกษา 2567 และพิจารณา การขอสำเร็จการศึกษา กรณีไม่พร้อมรุ่นของนักศึกษา รหัส 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมกฤษณา วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต