ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 6/2566

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 6/2566 เพื่อพิจารณาร่าง ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง การพัฒนาหรือปรับปรุง หลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2567 และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนค่าตอบแทน ของผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมกฤษณา วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต