ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 4/2567

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 4/2567 เพื่อพิจารณาผลการเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีรหัส 2566 ทุกสาขาวิชา ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 พิจารณาผลการเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 2565 ทุกสาขาวิชา ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 พิจารณาการขอสําเร็จการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีรหัส 2565 (แผนการเรียน 4 ภาคเรียน) ทุกสาขาวิชา พิจารณาร่าง ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ว่าด้วยกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... ร่าง ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ว่าด้วยการสําเร็จการศึกษาและการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. .... ร่าง ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ว่าด้วยการอนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. .... และพิจารณาการปรับแผนการเรียน สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2567 เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกฤษณา วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต