ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 5/2566

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 5/2566 เพื่อพิจารณากลั่นกรองการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2567 และพิจารณากลั่นกรองการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคประกอบการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2