ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 8/2566

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 8/2566 เพื่อพิจารณาผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 2565 ทุกสาขาวิชา และนักศึกษารหัส 2564 สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพิจารณา ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 2566 ทุกสาขาวิชา พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และพิจารณาการเตรียมการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กรณีผู้อํานวยการสถาบันจะครบวาระการดำรงตําแหน่ง เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมกฤษณา วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต