ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 7/2566

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 7/2566 เพื่อพิจารณากลั่นกรองการพัฒนาหรือปรับปรุง หลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2567 พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และพิจารณาแนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลการเรียน และสถานภาพนักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2567 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2