ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์วิทยบริการ 4 ชั้น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์วิทยบริการ 4 ชั้น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)