พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting