ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566 เพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 (พ.ศ.2567 – 2570) และพิจารณาโครงการที่วิทยาลัยในสังกัดนำเสนอ เพื่อบรรจุเข้าในร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 (พ.ศ.2567 – 2570) เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2