คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

นายอิทธิโชติ กุลรัตนโชติ

กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (5)

ประธานอนุกรรมการ

นายธีระ เจี่ยสกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น

รองประธานอนุกรรมการ

ผศ.องอาจ เจ๊ะยะหลี

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

อนุกรรมการ

นายคำนึง สิงห์เอี่ยม

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ

อนุกรรมการ

นางจุฑารัตน์ ฮวบเจริญ

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

อนุกรรมการ

นางสาวเอมอร พลวัฒนกุล

นักตรวจสอบบัญชี สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต

อนุกรรมการ

นางกาญจนา ทรงยศ

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

อนุกรรมการและเลขานุการ