คณะกรรมการวิจัย

คณะกรรมการวิจัย

นายสุนทร พลรงค์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประธานกรรมการ

นายเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล

กรรมการ

นายอิมรอน สะมะนิ

กรรมการ

นายรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว

กรรมการ

ผศ.การุณ ชุมรักษ์

อนุกรรมการ

นายอภินัย ลีลากานต์

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

อนุกรรมการและเลขานุการ