คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี

นายสุรินทร์ บุญสนอง

กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (4)

ประธานกรรมการ

นายจริยา เอียบสกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาการสอน

รองประธานกรรมการ

นางสาวอำพัน นุ่นตา

ตัวแทนศิษย์เก่า

กรรมการ

นายจิตต์ เอียดสังข์

ตัวแทนชุมชน

กรรมการ

ผศ.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

กรรมการ

นายปิยะ กรกชจินตนาการ

รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กรรมการ

นายประดิษฐ์ เหมือนคิด

ข้าราชการบำนาญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กรรมการ

นางผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์

ข้าราชการบำนาญ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กรรมการ

นายธวัชชัย วีรวงศ์วิวัฒน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน

และความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคระนอง

กรรมการ

นางกาญจนา ตัณทราวัฒน์พันธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน

และความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคพังงา

กรรมการ

นายสุวัฒน์ ลิมปานนท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน

และความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

กรรมการ

นางสาวกุลริศา ตรีโชติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและ

ความร่วมมือวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

กรรมการ

นางสาวสุธาสินี คงทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน

และความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคกระบี่

กรรมการ

นายทรงฤทธิ์ จุลกาญจน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน

และความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคตรัง

กรรมการ

นายจิรวัฒน์ ย่องซื่อ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน

และความร่วมมือวิทยาลัยการอาชีพตรัง

กรรมการ

นายเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายณรงค์ นวลเอียด

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ