• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้2 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่2/2559 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ห้องไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต