• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี (คอศ.2) เมื่อวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นในสถานศึกษาในสังกัด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

คณะกรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้อำนวยการ ร่วมพิจารณา กรั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อสรรหาเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ร่วมงานพิธีส่งเก๊ง(สวดมนต์) ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานประเพณีถือศีลกินพัก จังหวัดภูเก็ต วันที่ 2 ตุลาคม 2559 ณ เวทีกลางสะพานหิน

ดร.สุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2556 สาขาการโรงแรม เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน