• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

>>>Download<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

>>>Download<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

>>>Download<<< ประกาศสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องการศึกษวิชาภาษาอังกฤษทักษะวิชาชีพ โดยไม่นับหน่วยกิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

>>>Download<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร

>>>Download<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560