• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

>>>Download<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง กำหนดวันขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

>>>Download<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

>>>Download<<< กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่รวมทุกสถาบัน และกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

>>>Download<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดพิธีฝึกซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

>>> Download <<< คู่มือ พิธีการรับพระราชทานปริญญา สำหรับบัณฑิตสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560