• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

sp 003ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี  วันที่ 31 สิงหาคม 2558  ณ ห้องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
1.ดร.สุนทร  พลรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ
2.นายอภินัย  ลีลากานต์  รอง ผอ. วท.กระบี่
3.นายธิติวัชร์  ไพศาลกิจสงวน  รอง ผอ. วท.ภูเก็ต
4.นางพรชนก  เฮงประเสริฐ  ครู คศ.3 วอศ.ภูเก็ต
5.นางลำเจียก  ลิ่มเกิดผล  ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันฯ
6.น.ส.สุพรรณี  บุญหาว  พนักงานบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล