• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

>>>Download PDF<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง ผลการประกวดโครงงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา และพัฒนาอาชีพ การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ ปีการศึกษา 2565

>>>Download<<< ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ในการประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564

>>>Download<<< ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

>>>Download PDF<<< ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
>>>Download Word<<< 1.แบบใบสมัครด้วยตนเอง
>>>Download Word<<< 2.ข้อมูลเบื้องต้น การสมัครด้วยตนเอง
>>>Download Word<<< 3.แบบรับรอง
>>>Download Word<<< 4.แบบใบเสนอชื่อ
>>>Download Word<<< 5.ข้อมูลเบื้องต้น การเสนอชื่อ

>>>Download PDF<<< ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2564
>>>Download Word<<< 1.แบบใบสมัครด้วยตนเอง
>>>Download Word<<< 2.ข้อมูลเบื้องต้น การสมัครด้วยตนเอง
>>>Download Word<<< 3.แบบรับรอง
>>>Download Word<<< 4.แบบใบเสนอชื่อ
>>>Download Word<<< 5.ข้อมูลเบื้องต้น การเสนอชื่อ