• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

>>>Download PDF<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และชุดปฏิบัติการห้องประชุมสัมมนาขนาดกลางสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2