• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

>>>Download<<< 1. ร่างประกาศ

>>>Download<<< 2. ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

>>>Download<<< 1. ร่างประกาศ

>>>Download<<< 2. ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

>>>Download<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซืัอจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

>>>Download PDF<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสำนักงานแบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>>Download<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์ห้องสำนักงานแบบที่ 2
>>>Download<<< เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)