• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

>>>Download<<< ประกาศ เรื่อง การสรรหากรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรา 23 (4)

>>>Download PDF<<< แบบข้อมูลผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (4)

>>>Download WORD<<< แบบข้อมูลผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (4)

>>>Download PDF<<< แบบข้อมูลผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (4) สำหรับครู

>>>Download WORD<<< แบบข้อมูลผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (4) สำหรับครู

>>>Download<<< ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคล ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภออำนวยการ ระดับต้น

>>>Download<<< บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

>>>Download<<< แบบบันทึกยืนยันความประสงค์ขอลดระดับตำแหน่ง

>>>Download<<< ใบสมัคร

>>>Download<<< ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคล ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภออำนวยการ ระดับต้น

>>>Download PDF<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี

>>>Download PDF<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่งานบัญชี