• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

>>>Download PDF<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบัญชี

>>>Download PDF<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบัญชี

>>>Download PDF<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบัญชี

>>>Download PDF<<< ใบสมัคร

>>>Download PDF<<< ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบัญชี

>>>Download PDF<<< ใบสมัคร

>>>Download<<< ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก และสรรหากรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 แทนกรรมการที่ว่าง