ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2