• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง)

สาขาวิชาการโรงแรม

ปริญญา ทล.บ. (การโรงแรม)

B. Tech. (Hotel and Hospitality)

     คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
           1) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรือ

           2) เป็นพนักงานของสถานประกอบการ ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และมีหนังสือรับรองการเป็นพนักงานจากสถานประกอบการ หรือ

           3) เป็นพนักงานของสถานประกอบการ ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีประสบการณ์การทำงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อย่างน้อย 2 ปี และมีหนังสือรับรองการเป็นพนักงาน

จากสถานประกอบการ

สาขาวิชา การท่องเที่ยว

ปริญญา ทล.บ. (การท่องเที่ยว)

B. Tech. (Tourism)

     คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
           1) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการท่องเที่ยว หรือ

           2) เป็นพนักงานของสถานประกอบการ ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และมีหนังสือรับรองการเป็นพนักงานจากสถานประกอบการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคตรัง