• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง)

สาขาวิขาการโรงแรม  
สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต