• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

ปรัชญา

“คุณธรรม   นำทักษะ   ก้าวล้ำเทคโนโลยี   มีมาตรฐานสากล”

วิสัยทัศน์

“สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์   มีมาตรฐานสากล”

อัตลักษณ์

“เป็นคนตงห่อ   มีจิตสาธารณะ ทักษะเยี่ยม”

เอกลักษณ์

“สถาบันแห่งอุตสาหกรรมบริการ”

ค่านิยมร่วม

“เราจะก้าวไปด้วยกัน”

พันธกิจ  
พันธกิจที่ 1  ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ที่มีลักษณะตงห่อ มีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะวิชาชีพ ตามมาตรฐานสากล

พันธกิจที่ 2  พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะที่หลากหลาย  และหลักสูตรอาชีพทางเลือกที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และผู้ประกอบการอิสระของกลุ่มจังหวัดอันดามันและกำลังคนทั้งในและต่างประเทศ

พันธกิจที่ 3  พัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพที่แตกต่าง และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 4  ส่งเสริม  พัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มอันดามันในระดับประเทศและสากล
พันธกิจที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  ตลอดจนการบริการสังคมชุมชนในกลุ่มอันดามัน  ด้วยระบบบริหารงานคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
พันธกิจที่ 6  ขยายเครือข่ายความร่วมมือการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมคลอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ ตามวิถีชีวิตกลุ่มอันดามัน ร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  2  ตลอดจนหน่วยงานในประเทศต่างประเทศ
พันธกิจที่ 7  ส่งเสริม  สนับสนุน  ทำนุบำรุง  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และการสืบสานบรรพบุรุษ  การอนุรักษ์พลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goal)
    1.  เพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีสมรรถนะวิชาชีพในระบบเศรษฐกิจ      เชิงสร้างสรรค์ ที่มีมาตรฐานสากล สอดคล้องอัตลักษณ์ท้องถิ่นในกลุ่มอันดามัน  มีทักษะการใช้ภาษาไทยภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร  มีทักษะกระบวนการคิด และสามารถทำงานเป็นทีมได้  ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก
    2.  เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในกลุ่มอันดามัน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ  ภาวะเศรษฐกิจโลก และกำลังคนทั้งในและต่างประเทศ
    3.  เพื่อบริหารจัดการด้วยระบบบริหารงานคุณภาพตามหลักธรรมภิบาล  ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  บริหารงบประมาณ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นสถาบันแห่งการอนุรักษ์พลังงานธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม