• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พุทธศักราช  2551  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เล่มที่  130  ตอนพิเศษ  162 ง  หน้า  75  ในราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2556  เรื่อง  การจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  2  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  2  เริ่มดำเนินงานเมื่อปี  พ.ศ. 2555 – 2557  โดยมี  นายประสงค์  อยู่ทอง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง  ทำหน้าที่  ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  2  ใช้สถานที่ดำเนินงาน  ณ  วิทยาลัยเทคนิคตรัง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  มีสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ  ดังนี้
    1)   วิทยาลัยเทคนิคระนอง
    2)   วิทยาเทคนิคพังงา
    3)   วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
    4)   วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
    5)   วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
    6)   วิทยาลัยเทคนิคตรัง
    7)   วิทยาลัยการอาชีพตรัง
    ปัจจุบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  2  ได้ย้ายมาดำเนินงาน  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  โดยมี นายสุนทร   พลรงค์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  2  ซึ่งได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง  เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2557     
    ที่ตั้ง
    สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  2   ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  เลขที่ 512 ถนนภูเก็ต  ตำบลตลาดใหญ่   อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต
    ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  2  ได้ปรับปรุง  อาคารเทียมมณี  ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต   เป็นสำนักงานสถาบัน   โดยได้รับงบสนับสนุนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  และตั้งแผนของบปรับปรุงเพิ่มเติมจำนวน  1,899,890.19  บาท