• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

 

 

 

 

(ว่าง)

นายกสภาสถาบัน

กรรมการสภาสถาบัน

มาตรา 23 (1)

 

 

 

 

 

 

 

(ว่าง)

ผู้อำนวยการสถาบัน

กรรมการสภาสถาบัน

มาตรา 23 (1)

 

 

pattama

 นางปัทมา  วีระวานิ

กรรมการสภาสถาบัน

มาตรา 23 (3)

 

 

 

 

(ว่าง)

กรรมการสภาสถาบัน

มาตรา 23 (3)

 

 

 

somkeit

 นายสมเกียรติ  เอ่งฉ้วน

กรรมการสภาสถาบัน

มาตรา 23 (3)

somjit

 นางสมจิตต์  สุทธางกูร

กรรมการสภาสถาบัน

มาตรา 23 (3)

siwakorn

นายศิวกรณ์  เอ่งฉ้วน

กรรมการสภาสถาบัน

มาตรา 23 (4)

 

 

 

 

(ว่าง)

กรรมการสภาสถาบัน

มาตรา 23 (4)

 

 

 

jariya

นางจริยา  เอียบสกุล

กรรมการสภาสถาบัน

มาตรา 23 (4)

witsanu

นายวิษณุ  เป้าทอง

กรรมการสภาสถาบัน

มาตรา 23 (4)

wipapan

นางวิภาพรรณ  คูสุวรรณ

กรรมการสภาสถาบัน

มาตรา 23 (5)

thanomsri

นางสาวถนอมศรี  รัฐบุตร

กรรมการสภาสถาบัน

มาตรา 23 (5)

prasit

นายประสิทธิ์  โกยศิริพงศ์

กรรมการสภาสถาบัน

มาตรา 23 (5)

 

 

 

 

 

(ว่าง)

กรรมการสภาสถาบัน

มาตรา 23 (5)