• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

karun

นายการัณย์  ผาณิตพิเชฐวงศ์

นายกสภาสถาบัน

กรรมการสภาสถาบัน

suntorn

นายสุนทร  พลรงค์

ผู้อำนวยการสถาบัน

กรรมการสภาสถาบัน

pattama

 นางปัทมา  วีระวานิ

กรรมการสภาสถาบัน

wannakorn

นายวรรณกร  ภัทรปกรณ์

กรรมการสภาสถาบัน

somkeit

 นายสมเกียรติ  เอ่งฉ้วน

กรรมการสภาสถาบัน

somjit

 นางสมจิตต์  สุทธางกูร

กรรมการสภาสถาบัน

siwakorn

นายศิวกรณ์  เอ่งฉ้วน

กรรมการสภาสถาบัน

promote

นายปราโมทย์  ดำทิพย์

กรรมการสภาสถาบัน

jariya

นางจริยา  เอียบสกุล

กรรมการสภาสถาบัน

witsanu

นายวิษณุ  เป้าทอง

กรรมการสภาสถาบัน

wipapan

นางวิภาพรรณ  คูสุวรรณ

กรรมการสภาสถาบัน

thanomsri

นางสาวถนอมศรี  รัฐบุตร

กรรมการสภาสถาบัน

prasit

นายประสิทธิ์  โกยศิริพงศ์

กรรมการสภาสถาบัน

 

saritpong

นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง

กรรมการสภาสถาบัน