• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 

 ที่   แบบคำร้อง   หมายเลขเอกสาร      Download  
1 แบบคำร้องทั่วไป ท.01
2 แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน ท.02
3 แบบคำร้องขอลงทะเบียน / ชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า ท.03
4 แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา / รักษาสภาพ และขอกลับเข้าศึกษา      ท.04
5 แบบคำร้องขอเพิ่ม / ถอนวิชาเรียน ท.05
6 แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ท.06
7 แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ท.07
8 แบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา  ท.08
9 แบบคำร้องขอโอนผลการศึกษา  ท.09
10 แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา ท.10
11 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 0 ท.11
12 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ (Regrade) ท.12
13 แบบคำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (ม.ส.) ท.13
14 แบบคำร้องขออนุญาตสอบนอกตาราง  ท.14
15 แบบคำร้องขอยกแว้นการเรียนรายวิชา  ท.15
16 แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา  ท.16