• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

ระเบียบสถาบัยฯ ว่าด้วย การบริการทางวิชาการแบะวิชาชีพที่่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2562

ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 พ.ศ. 2558

ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย กิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558

ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย การอนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2558

ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556

ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย การคัดเลือกบุลคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556