• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทดแทนการฝึกอาชีพของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2564 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษและการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2564 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการทดสอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2564 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องกำหนดรหัสนักศึกษา อักษรย่อสาขาวิชา และกลุ่มการเรียนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2563

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องแนวปฏิบัติการรับทราบหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ 

ประกาศสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องการศึกษวิชาภาษาอังกฤษทักษะวิชาชีพ โดยไม่นับหน่วยกิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557-2559 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนรับรถ 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง กำหนดวันขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2559 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง ผลการสรรหากรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง แนวปฏิบัติการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ ครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับปริญญา

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง การใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง แนวทางพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนระดับปริญญาตรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เรื่อง ที่ตั้งสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เรื่อง ที่ตั้งสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษา